ჩვენი მიზნები

  • საქართველოს სატელეკომუნიკაციო სექტორის განვითარების პროცესის ხელშეწყობა
  • სატელეკომუნიკაციო სექტორში კონკურენციის ხელშეწყობა
  • საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე შემოსვლის სისტემური და არასისტემური ბარიერების შემცირების ხელშეწყობა
  • სატელეკომუნიკაციო სექტორში არსებული ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებაზე და გაჯანსაღებაზე ზრუნვა
  • ორგანიზაციის წევრების ინტერესების დაცვა და მათი განვითარების ხელშეწყობა
  • ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროს გაუმჯობესების და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოვების მიზნით საკანონმდებლო წინადადებების მომზადება, წარდგენა და მათი ადვოკატირება
  • ასოციაციის წევრების სამართლებრივი და სხვა სახის დახმარება ასოციაციის მიზნების ფარგლებში
  • კვლევითი საქმიანობის განხორციელება
  • საერთაშორისო თანამშრომლობა ასოციაციის მიზნების შესაბამისად ასოციის წევრი ორგანზაციების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

 
12