ჩვენი მიზნები

• საქართველოს სატელეკომუნიკაციო სექტორის განვითარების პროცესის ხელშეწყობა
• სატელეკომუნიკაციო სექტორში კონკურენციის ხელშეწყობა
• საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე შემოსვლის სისტემური და არასისტემური ბარიერების შემცირების ხელშეწყობა
• სატელეკომუნიკაციო სექტორში არსებული ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებაზე და გაჯანსაღებაზე ზრუნვა
• ორგანიზაციის წევრების ინტერესების დაცვა და მათი განვითარების ხელშეწყობა
• ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროს გაუმჯობესების და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოვების მიზნით საკანონმდებლო წინადადებების მომზადება, წარდგენა და მათი ადვოკატირება
• ასოციაციის წევრების სამართლებრივი და სხვა სახის დახმარება ასოციაციის მიზნების ფარგლებში
• კვლევითი საქმიანობის განხორციელება
• საერთაშორისო თანამშრომლობა ასოციაციის მიზნების შესაბამისად ასოციის წევრი ორგანზაციების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა